Rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed van drugs

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege rijden onder invloed van drugs? Rijbewijssnelterug.nl helpt u om het ingevorderd rijbewijs voor u terug te krijgen, maar dat gaat anders dan bij snelheidsovertredingen of rijden onder invloed van alcohol. Door de samenloop met de CBR-procedure is het een stuk ingewikkelder om het rijbewijs meteen terug te krijgen. Wij zullen uitleggen wat u staat te wachten en wat u moet doen om het rijbewijs weer terug te krijgen.

Geen direct ingevorderd rijbewijs door drugs

In de meeste gevallen wordt het rijbewijs niet direct ingevorderd door de politie. In de WVW 1994 is namelijk geen strafrechtelijke grond opgenomen om bij overschrijdingen van de grenswaarden voor drugs al dan in combinatie met een of meer andere drugs of met alcohol, in het verkeer een rijbewijs in te vorderen. De wetenschap is namelijk nog niet zover dat kan worden aangegeven vanaf welke grenswaarde per drug, of combinatie van drugs met drugs of drugs met alcohol, de rijvaardigheid zodanig in gevaar is dat het rijbewijs moet worden ingevorderd en ingehouden. Alleen wanneer er sprake is van een combinatie met alcohol kan onder omstandigheden het rijbewijs wel worden ingevorderd. Wanneer uit de ademtest blijkt dat een verdachte ervaren bestuurder een waarde F (= fault) blaast en daarnaast een vermoeden van drugsgebruik bestaat, is het rijbewijs enkel op grond van het ernstige vermoeden dat het alcoholgehalte van de adem van de bestuurder hoger is dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed (artikel 164 tweede lid WVW 1994) in te vorderen. Het is dan gewenst dat ook de overige omstandigheden te tackelen (ook wel Trias Alcoholica genoemd), die aanleiding vormden tot de verdenking zoals:

 • Bloeddoorlopen ogen
 • Dubbele tong
 • Onvast ter been
 • Adem rook naar alcohol

Is de verdachte beginnend bestuurder? Dan is een ernstig vermoeden van meer dan 350 µg/l nodig en moet in elk geval één van de volgende (combinaties van) kenmerken naar voren komen:

 • F-indicatie
 • A-indicatie + slingerend rijgedrag
 • A-indicatie + 2 kenmerken van de Trias alcoholica

Onder ‘slingerend rijgedrag’ wordt mede verstaan het zonder verkeersnoodzaak aanmerkelijk langzamer rijden dan de maximumsnelheid en/of het zonder verkeersnoodzaak veelvuldig remmen. Ook is denkbaar dat na mogelijk gebruik van drugs al dan niet in combinatie met alcohol in het geval van de situatie waarin de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht (artikel 164, derde lid WVW 1994) en sprake is van verkeersfeiten met een zwaarwegend gevaar zettend karakter/geconcretiseerde ernstige gevaarzetting, het rijbewijs wordt ingevorderd omdat u rijdt onder invloed.

 

Ook indien uit de uitslag van het NFI blijkt dat in het geval van combinatiegebruik van drugs met alcohol het alcoholgehalte meer dan 0,8 promille bedraagt, kan het rijbewijs door de politie meteen al worden ingevorderd. De invordering van het rijbewijs beperkt zich niet tot het moment direct na de staand houding, maar is ook later mogelijk, dus wanneer de uitslag van het bloedonderzoek bekend wordt. In de praktijk gebeurt dat niet vaak.

Wel rijverbod bij verdenking rijden onder invloed van drugs

Wel zal de politie altijd een rijverbod opleggen bij een verdenking van rijden onder invloed van drugs. De duur van het rijverbod is 24 uur. Na die 24 uur mag u in principe weer rijden.

Latere schorsing geldigheid rijbewijs via het CBR

Na de bloedafname duurt het gemiddeld drie – acht weken voordat u de uitslag van het bloedonderzoek krijgt. Als er uiteindelijk drugs boven de wettelijk vastgestelde grenswaarden wordt aangetroffen in het bloed, zal de politie op grond van artikel 130 WVW melding doen bij het CBR. U krijgt de uitslag van het bloedonderzoek per post toegestuurd. Als u twijfelt aan de uitslag, bestaat nog de mogelijkheid om op eigen kosten een tegenonderzoek te laten verrichten. Een advocaat kunt  u hierbij helpen. Na gemiddeld vier – tien weken krijgt u bericht van het CBR. Het CBR legt bij rijden onder invloed van drugs altijd een onderzoek naar de rijgeschiktheid op en schorst meteen de geldigheid van het rijbewijs. Vanaf dat moment mag u dus niet meer rijden.

Bezwaar tegen beslissing CBR

U hebt de mogelijkheid om dan binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR. Omdat het CBR geen rekening houdt met persoonlijke omstandigheden, heeft het geen zin om bijvoorbeeld aan te voeren dat u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk. Een dergelijk bezwaar wordt altijd kennelijk ongegrond verklaard. Alleen een inhoudelijk bezwaarschrift heeft kans van slagen. Het is de bedoeling dat eerst via een pro forma bezwaarschrift het dossier bij het CBR wordt opgevraagd. Het gaat dan om het volledige politiedossier, inclusief het proces-verbaal over de bloedafname. Een advocaat moet dan beoordelen of het bloedonderzoek volgens de daarvoor geldende voorschriften is verlopen. Als dat niet het geval is en er dus fouten zijn gemaakt in het kader van het bloedonderzoek, heeft het zin om de bezwaarprocedure door te zetten. In combinatie met een voorlopige voorziening, kunt u dan via de rechtbank binnen enkele weken het rijbewijs terugkrijgen. Onze advocaten kunnen u hierbij helpen.

Voorbereiding onderzoek CBR

Wanneer het bloedonderzoek volgens de voorschriften is verlopen, heeft het geen zin om de bezwaarprocedure door te zetten. Het is dan belangrijker dat u zo snel mogelijk met goed resultaat door het onderzoek naar het drugsgebruik van het CBR komt. Onderschat het onderzoek niet! Slechts 20% van de personen aan wie zo’n onderzoek wordt opgelegd, haalt het de eerste keer. Als u er doorheen komt, kunt u het rijbewijs na enkele maanden al terug hebben. Haalt u het niet, dan bent u het rijbewijs voor 1,5 jaar kwijt! U moet dan eerst een jaar wachten, alvorens u een nieuw onderzoek mag aanvragen. Vervolgens duurt het nog een half jaar voordat u eenmaal het rijbewijs terug hebt.

Het onderzoek bij het CBR bestaat uit vier onderdelen:

 • Urineonderzoek
 • Lichamelijk onderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Anamnese (vraaggesprek)

De meeste personen komen wel door de eerste drie onderdelen. Over het algemeen leiden die onderdelen niet tot problemen. Als u meteen na de laatste aanhouding of in ieder geval twee maanden voor het onderzoek bent gestopt met het drugsgebruik, zullen er geen drugs meer in de urine worden aangetroffen. Het lichamelijk en psychiatrisch onderzoek stellen verder ook niet veel voor. Het moeilijkste onderdeel is de anamnese. U krijgt in dat kader ongeveer 100 vragen van de psychiater, waarvan 20 erg lastige strikvragen. Een voorbeeld van een strikvraag is of u het rijbewijs nodig hebt voor uw werk of om andere redenen. De meeste cliënten zijn geneigd om hier ‘ja’ op te antwoorden, maar dat antwoord wordt dan tegen u gebruikt. De gedachte hierachter is dat de psychiater dan zal aangeven dat u kennelijk de drugs belangrijker vindt dat uw werk, omdat u door onder invloed van drugs te gaan rijden, uw rijbewijs en daarmee uw werk welbewust op te spel hebt gezet. Andere voorbeelden van strikvragen zijn gericht op wat u precies hebt gebruikt, wanneer u de drugs hebt gebruikt en of u nog tot rijden in staat was. Heel vaak antwoorden cliënten hierop dat het drugsgebruik ruim voor de aanhouding heeft plaatsgevonden, vaak zelfs de vorige avond of iets dergelijks, om zo aan te geven dat u niet onder invloed verkeerde. Ook dat antwoord wordt echter tegen u gebruikt. Onze advocaten kunnen u uitvoerig voorbereiden op het gesprek met de psychiater. Wij werken met dezelfde vragenlijsten die de psychiaters van het CBR gebruiken en kunnen zo met u alle vragen doornemen en uitleggen waarom die vragen worden gesteld en op die manier kunnen we tijdig problemen signaleren in uw antwoorden. Daardoor vergroot u de kans enorm dat u de eerste keer meteen door het onderzoek komt en dan snel uw rijbewijs terug krijgt. Als we doorpakken, heeft u het rijbewijs met twee – drie maanden soms al terug!

Stappenplan bij rijden onder invloed van drugs

Met name bij een verdenking van rijden onder invloed van drugs, is het belangrijk dat u tijdig contact opneemt met een gespecialiseerde advocaat die u in de verdere procedure begeleidt. Wij raden u aan om in ieder geval vanaf de ontvangst van de uitslag van het bloedonderzoek via ons een advocaat in te schakelen. Het moet gaan om een advocaat die zowel gespecialiseerd is in de strafzaak, als in de CBR-procedure. De advocaat zal achtereenvolgens de volgende stappen doorlopen om zo snel mogelijk uw rijbewijs terug te krijgen:

 • Met u de mogelijkheden en kansen bespreken van een tegenonderzoek naar aanleiding van de uitslag van het bloedonderzoek;
 • Vanaf de brief van het CBR een pro forma bezwaarschrift indienen om het dossier op te vragen;
 • Het dossier beoordelen op fouten die tijdens het bloedonderzoek zijn gemaakt en eventueel aanvullend bezwaar maken om de beslissing van het CBR aan te vechten (+ voorlopige voorziening om het rijbewijs terug te krijgen);
 • Indien geen fouten zijn gemaakt, zal de advocaat u voorbereiden op het onderzoek van het CBR.

In alle gevallen adviseren wij om in ieder geval onze uitgebreide informatiebrochure te bestellen via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. Heeft u geen geld voor een advocaat, dan bent u met deze brochure tenminste wel al voldoende voorbereid. In principe moet u na lezing van de brochure precies weten wat u wel en niet kunt antwoorden tijdens het gesprek met de psychiater.

Strafzaak

Naast de CBR-procedure krijgt u ook nog te maken met een strafzaak. Die laat vaak wat langer op zich wachten. Over het algemeen duurt het zes – twaalf maanden voordat de zitting bij de politierechter plaats gaat vinden. Ook in de strafzaak, kan uw rijbewijs nog worden afgepakt. Over het algemeen is het zo dat bij enkelvoudig gebruik van drugs (een drugsoort) de straf beperkt blijft tot een geldboete, tenzij er sprake is van recidive. Bij meervoudig gebruik van drugs of bij recidive hangt er wel een rijontzegging boven uw hoofd.

Direct contact met een gespecialiseerde advocaat

Wilt u direct contact met een gespecialiseerde advocaat om u te begeleiden in het de CBR-procedure? Meldt uw zaak dan aan via het daartoe bestemde formulier op onze website. De advocaat neemt vaak diezelfde dag nog contact met u op. Wij kunnen u concreet advies geven over de mogelijkheden in uw zaak. Het is ook mogelijk om ons een e-mail te sturen via info@strafrechtadvocatennetwerk.nl of neem telefonisch contact op via 085-4865262.

Zaak aanmelden

Meld uw zaak gratis en geheel vrijblijvend bij ons aan. 

Specialisten om het rijbewijs terug te krijgen!

Slagingspercentage van 98% om rijbewijs snel terug te krijgen door

Voordelig tarief

Met de bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben wij speciale prijsafspraken gemaakt zodat u gespecialiseerde rechtsbijstand krijgt, tegen de laagste tarieven.

Werkwijze

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde verkeersstrafrechtadvocaat. Wij werken samen met verkeersstrafrechtspecialisten in heel Nederland werkzaam zijn en die wij zorgvuldig hebben geselecteerd op kennis, ervaring, en aanpak.